Om Listed

Listed med sine godt 200 fastboende indbyggere er et gammelt fiskerleje. Navnet menes at stamme fra det oldnordiske ord ”Lista”, der betyder strimmel eller kant, hvilket stemmer godt overens med Listeds beliggenhed på en smal kyststrimmel for foden af høje bakker – og den bornholmske udtale af Listed.

Det flade kystområde og klippepyntens læ har i århundreder givet gode landingsmuligheder for fiskefartøjer.

Middelalderens bønder søgte, når høsten var til ende, herned for at fiske i efterårsmånederne. De byggede sig hytter eller boder og lagde derved grunden til fiskerlejet.

I 1300- og 1400-tallet gav fiskerigdommen i havet omkring Bornholm anledning til et sandt sildeeventyr. De tyske hansestæder var ivrige deltagere. Det er i den periode, at vi første gang træffer på fiskerlejets navn. I et dokument fra 1379 står der under den 3. februar, at ærkebiskoppen, Niels Joensson fra Lund har ladet sin søstersøn, Hans Uff, der var foged på Hammershus, bygge hele 6 boder i havnelejet ”Lysta” til udlejning til hanserne.

Andre navne har i middelalderen været Liiste, Listad, Liistedt, Leyersted, Ligsted samt Lejested. I sin bornholmske beskrivelse fra 1756 skriver Laurids de Thura bl.a.: ”Lakse fanges fra alle Lejer. Sild fanges om sommeren fra alle Lejer, men Gudhjem, Listed og Aarsdale hele Aaret, også om Vinteren”.

I de sidste par årtier af 1800-tallet blev Listed havn udbygget og forstærket med moler. Sildefiskeriet foregik fra halvdæksbåde, og silden blev saltet ned og en del eksporteret til Tyskland. Fra begyndelsen af 1870’erne tog røgningen af sild fart. I 1893 var der i Listed 8 røgerier, kun i Gudhjem var der flere.

I begyndelsen af 1900-tallet var der godt 300 helårsbeboere i Listed, mens der i dag kun er ca. 200 fastboende. Med tilbagegangen i fiskeriet i 1990’erne har den før så driftige fiskerihavn nu ændret status til at være en velbesøgt lystbådehavn.

Oplev Listed

For at opleve Listeds særegne karakter, hvor hav, klipper, skov og marker samt huse og mennesker hver især yder deres til helheden, må man ud af bilen og begive sig på vandring i byen, ad strandstierne og op på bakkerne.

Bag Listed ligger de tre høje: bronzealderhøjen Lillehøj, bavnehøjen Storehøj og stenrøsen Elverhøj.

Langs kysten findes strandenge med den karakteristiske, bornholmske strandvegetation, bl.a. strandsvingel, ærteplanterne musevikke og kantbælg, farvevajd og på nogle få enge, den meget sjældne melet kodriver.

Den lille grusstrand, Høl, blev tidligere brugt af lokale fiskere, der landede der med deres både og trak dem på land for at sikre dem mod storm og bølger. Høl ligger lidt vest for havnen, og er i dag et meget malerisk og populært badested.

Er man specielt geologisk interesseret, kan man langs kyststien nordvest for Listed se grænsen mellem den grovkornede og på overfladen nubrede røde Svaneke-granit og den lysegrå finkornede og svagt båndede bornholmske gnejs. Ved Gulehald, en lille halvø, der stikker ud i vandet ud for parkeringspladsen i Listed, kan man se en sortgrå diabasgang, der skærer sig gennem Svaneke-granitten i retning mod Christiansø. Diabasgangen er en oprindeligt flydende magmabjergart, der er trængt op gennem en sprække i den noget ældre granit fra jordens indre.

Går man ad kyststien mod Svaneke, kommer man forbi Listed skanse til Vaseåen, hvor havørrederne går op for at gyde i november-december måned.

Fortsætter man til højre, krydser landevejen og følger stien langs åen ind i skoven, kommer man til det lille sekskantede vandværk, der ligesom vandtårnet i Svaneke er tegnet af arkitekten, Jørn Utzon.

Sporet omkring Listed

Sporet omkring Listed er en flot natursti på 3,3 km lige nord for Listed og den udgår fra parkeringspladsen på Strandstien over for den smukke, gamle firelængede bindingsværksgård, Listedgård. Den afmærkede rute er ca. 3,3 km lang.
Se rutekortet her og se beskrivelsen af hele sporet her

Vi hører gerne fra dig!

Hvis du har  spørgsmål eller forslag til Listed Borgerforening er du altid velkommen til at kontakte os her eller henvende dig direkte til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

© Listed Borgerforening | CVR 29884374 | GDPR
Menu